Visie op leren

 

Wij gaan uit van het spelende, nieuwsgierige en het actief lerende kind. De rol van de leerkracht is daarbij cruciaal. In de huidige maatschappij blijft kennis één van de belangrijkste pijlers in ons onderwijs. Onderwijs op de JWF is er op gericht dat alle kinderen goed leren lezen, rekenen en schrijven en dat zij kennis van de wereld hebben. Dat kunnen we realiseren door het geven van gerichte en effectieve instructie en aan te sluiten bij de leer- en instructiebehoeften van de leerlingen. Het eigenaarschap van het leren staat daarbij hoog in het vaandel. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces; de leerkracht heeft meerdere keren per jaar een persoonlijk leergesprek, waarin de doelen voor de komende tijd worden besproken. We leren hen daarbij te reflecteren op hun eigen werk en gedrag. De leerkracht zorgt voor onderwijs op maat en heeft daarbij aandacht voor de verschillen tussen kinderen. Zij zorgt voor goede instructie en relevante feedback. Kennis krijgt betekenis door toepassing in gestructureerde situaties en open situaties. Er is naast de basisgroep, aandacht voor de groep kinderen die moeite met de leerstof hebben en aandacht voor kinderen die veel meer aankunnen. Zo kunnen kinderen in groep 7 en 8 in aanmerking komen voor de Plusklas in het kader van meer- en hoogbegaafdheid. Dit is buiten de school, door PCBO Leeuwarden e.o. georganiseerd. We gebruiken moderne methodieken die voldoen aan de kerndoelen. Hierin wordt rekening gehouden met alle niveaus. Leerkrachten geven kwalitatief goede instructies en zorgen voor betrokkenheid tijdens instructiemomenten door activerende werkvormen te gebruiken. We willen innovatief zijn, een moderne school, waar kinderen gemotiveerd zijn om te leren. De leerkrachten werken continu en intensief samen m.b.t. wat werkt in de klas, het onderwijs en de methodieken.